Güncel Haber

Dow, Taklitlerine Karşı Logo Baskılı Levhaları Piyasaya Sundu
Dow Bina Çözümleri, sektörde bir ilk olan yeni uygulamasıyla, sektörün kanayan yarası merdiven altı üretim ve bundan doğan haksız rekabete 'dur' demeyi hedefliyor. CE beyanına sahip STYROFOAM mavi renkli ısı
Enerji Kimlik Belgesi, yalıtımlı binaların değerini artıracak
İnsanoğlunun fütursuzca harcadığı doğal kaynakların değeri geç de olsa anlaşılıyor ve nihayet bazı önlemler alınmaya başlanıyor. AB'ye uyum sürecinde konutlar için getirilen ''Enerji Kimlik Belgesi'' alma

Hurriyet Son DakikaYalıtıma Ayrılan Bütçe Ne Kadar Olmalıdır?

Yalı­tım sek­tö­rün geliş­mekte olduğu son yıl­larda, bu tür sis­tem­leri yapı­la­rında konuş­lan­dır­mak iste­yen bir­çok kul­la­nı­cı­dan her biri aynı soruyu sor­mak­ta­dır. Eğer bir bina yapı­lı­yorsa bu bina için yapı­la­cak yalı­tıma ayrı­lan bütçe ne kadar olma­lı­dır? Şimdi ise siz­ler için der­le­di­ği­miz yazı­mızda bu konuya bir açık­lık getir­meye çalışalım.

İlk ola­rak yapı­lan yalı­tım sis­tem­le­ri­nin yapı­lar için oldukça avan­tajlı olu­şum­lar ortaya koy­du­ğunu söy­le­mek gerek­mek­te­dir. Bu nedenle bir­çok kul­la­nıcı tara­fın­dan yapı­lara konuş­lan­dı­rıl­mak isten­mesi oldukça doğal­dır. Ayrıca yalı­tım sis­tem­leri yapı­larda ika­met­gah eden her daire sahibi ya da kul­la­nıcı için oldukça önemli tasar­ruf boyut­ları ortaya koy­mak­ta­dır. Yapınla bazı yalı­tım sis­tem­le­rinde bu ora­nında yüzde 50 civar­la­rına kadar yük­sel­diği görül­mek­te­dir. Yani bu demek­tir ki yıl­lık 1000 TL yakıt gideri olan bir bina­nın 500 TL yakıt gideri saye­sinde bu işi hal­let­me­si­dir. Bunun yanında bazı ısı yalı­tım sis­tem­leri aynı zamanda su yalı­tımı da sağ­la­makta, bu nedenle her iki yalı­tım sis­te­mi­nin de aynı anda oluş­tu­rul­ması sağ­lan­mak­ta­dır. Diğer yan­dan iklim­sel koşul­lar altında gös­ter­diği direnç, bak­teri ya da küf gibi olu­şum­ları engel­le­mesi, yoğuş­mayı engel­le­yecek yapı­larda bulun­ması ve koroz­yon gibi isten­me­yen durum­lara karşı daya­nıklı olması yalı­tım sis­tem­le­rin en önemli avan­taj­la­rın­dan biri ola­rak kar­şı­mıza çıkmaktadır.

Yukarı da say­dı­ğı­mız avan­taj­lar göz önünde bulun­du­rul­du­ğunda yalı­tım sis­tem­le­ri­nin her evde bulun­ması bir bakıma şart olmuş­tur. Peki, yalı­tım için ayrıl­ması gere­ken mali­yet nedir? Yalı­tım için ayrıl­ması gere­ken bütçe önce­likle bir bina için yapı­lan gide­rin yak­la­şık ola­rak yüzde 2’si ya da 4’ü kadar olmak­ta­dır. Yani 500 bin TL mali­yetle inşa edi­len bir bina­nın yalı­tım gideri orta­lama ola­rak 10 bin TL civar­la­rın­da­dır. Diğer yan­dan bu mali­ye­tin hesap­lan­ması için binada bulu­nan yüzey­le­rin büyük­lüğü ya da kul­la­nı­lan yalı­tım ürününe bakı­la­rak ayrıl­ması gere­ken bütçe oluş­tu­ru­la­bi­lir. Kısa­cası genel ola­rak bak­tı­ğı­mızda bir bina için ayrıl­ması gere­ken bütçe, önce­likle bir­ta­kım koşul­lar altında ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Bunun en büyük kanıtı ise yüzey­le­rin geniş­li­ğin­den ve kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler­den görülmektedir.

Eğer yeni bir bina yap­tı­rı­yor ya da mev­cut bina­nız üzerinde yalı­tım sis­temi konuş­lan­dır­mayı düşü­yor­sa­nız önce­likle kul­lan­mak iste­di­ği­niz yalı­tım ürününe karar ver­meli ve ardın­dan yalı­tım sis­temi için uygu­la­na­cak alan­la­rın genel bir ölçü­münü yapmalısınız.

 

İzoder Üyeliği

Eko Kredi

Enerji Kimlik Belgesi

Proje Cizimlerimiz

mod_vvisit_counterBugun2177
mod_vvisit_counterDün2999
mod_vvisit_counterToplam2390693
Şu anda 30 konuk çevrimiçi

Bağlantılı Makaleler